ส่วนแสดงผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2552
    วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3

ปีการศึกษา 2551
    ประกวดวาดภาพผลงานสุนทรภู่
    ประกวดคัดลายมือ วันสุนทรภู่ ม.1
    ประกวดเว็บไซต์ "สุนทรภู่" ม.6
    ประกวดแต่งคำประพันธ์ วันสุนทรภู่ ม.4
    โครงงานศิลปะ ม.5
    ภาพนิ่งประกอบเพลง "ใต้ร่มธงแดง-ขาว" ม.5/9

ปีการศึกษา 2550
    วิชาคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ม.2
    ความงาม 4 ภาค
    วิชาภูมิปัญญาและทัศนศิลป์ ม.5

ผลงานที่ผ่านมา
    ประกวดผลิตสื่อการสอน
    ป้ายนิเทศ นักบุญผู้ยิ่งใหญ่
    สร้างภาพประกอบวันแม่
    การอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า
    e-Card "พ่อของแผ่นดิน"
    ภาพประกอบเว็บฯลอยกระทง
    ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 2547

คุณครูที่สนใจต้องการแสดงผลงานนักเรียน ติดต่อ..งานศูนย์วิทยบริการ(สื่อการสอน)