ผลงานการประกวดวาดภาพผลงานสุนทรภู่
เนื่องในวันสุนทรภู่ (บูรณาการกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย และศิลปะ)
 
ระดับชั้น ม.2
รางวัลที่ 1 ด.ช.อินธิพร เอื้อเสริมพงษ์ ม.2/6
รางวัลที่ 2 ด.ช.กฤติน มากสูงเนิน ม.2/9
รางวัลที่ 3 ด.ช.ณวมินทร์ ศิริตันติธรรม ม.2/4
รางวัลชมเชย ด.ช.ธนัตถ์วิช บุญโกศล ม.2/7
รางวัลชมเชย ด.ช.พีรชาติ จาตนิลพันธุ์ EP.2/3

                          ระดับชั้น ม.5

รางวัลชมเชย นายปิยภัทร พนัสอัมพร ม.5/8
รางวัลที่ 1 นายสรวิศ วงศ์บุญสิน ม.5/4
รางวัลที่ 2 นายภคิน วิวัฒนะประเสริฐ ม.5/5
รางวัลที่ 3 นายภวัต ติรณประกิจ ม.5/5
รางวัลชมเชย นายรัฐพล พงษ์ดิลกกุล ม.5/4
 
 
ครูที่ปรึกษา : มิสสุขจิตต์  สุวรรณศร , ม.ประดิษฐ์ ใจกันธิยะ